клиенти

   

Работим предимно с корпоративни клиенти, осъществяващи дейността си в различни сфери на икономиката, което налага търсенето на разнообразни решения, съобразени с конкретните цели. Консултираме и представляваме български и чуждестранни инвеститори, организирани в разнообразни правни структури.

Част от нашите клиенти са застрахователни дружества, пенсионно-осигурително дружество, банки, дружества в строителния и индустриалния сектор, държавни институции и други компании, заемащи съществени позиции в областите на своята дейност, като:
Групата на „Алианц България Холдинг” АД, дружества от Групата на „Булгартабак Холдинг” АД, Асоциация на българските застрахователи, Сдружение „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи”, Турското национално бюро на автомобилни застрахователи, „Български Национален Застрахователен Ядрен Пул”, „Винарска изба Пълдин” АД, Евромаркет Груп, „Индустриален Холдинг България” АД, „Сано” АД, „Холдинг Варна” АД, „Шолц България” АД, “Химремонтстрой” АД и др.
Признание за нашия професионализъм и авторитет е участието ни по покана на Комисията за финансов надзор и Асоциацията на българските застрахователи при изработването на законопроекти в областта на застраховането, съобразени със съвременните европейски изисквания, както и активното ни участие в Програмата на USAID за реформа на търговското право и съдебната система на България, в т. ч. разработка и провеждане на специализирано обучение по темата „Ценни книжа и корпоративно управление”, включено в ежегодната програма на Националния институт по правосъдие, Агенцията по вписванията и Адвокатурата.
Качеството на предоставяните от нас услуги е в резултат и на доброто професионално сътрудничество с колеги и одитори от Варна и Стара Загора, както и съвместната ни работа с други адвокатски кантори от страната и чужбина.
Някои от успешно реализираните проекти с наше участие са:
  • Приватизацията на българска банка
  • Участие в консорциум за консултиране на приватизацията на пакет от акции от капитала на Българска Телекомуникационна Компания АД, предназначени за лицата с право на преференциално участие
  • Изготвяне на цялостна концепция за дейността и учредяване на Национално Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи
  • Създаване и успешно функциониране на Български Национален Застрахователен Ядрен Пул - консорциум между най-големите български застрахователи за съзастраховане на отговорността към трети лица за ядрена вреда на АЕЦ Козлодуй в качеството му на експлоатиращ ядрени инсталации
  • Консултации във връзка със закупуването на контролния пакет акции от капитала на една от най-големите пивоварни в България
  • Изготвяне на цялостна концепция и на единна схема от правила и договори, обслужващи различните мрежи за външни продажби на застрахователни и осигурителни продукти чрез застрахователни агенти, застрахователни брокери и осигурителни посредници
  • Консултации и структуриране на цялостни проекти за изграждане на ваканционни комплекси по българското Черноморие
  • Изготвяне на правни анализи на дружества /застрахователно дружество; дружество – дистрибутор на фармацевтични и медицински продукти; здравно-осигурително дружество/
  • Консултиране във връзка с регистрацията на застрахователен брокер в Русия от българско холдингово дружество
  • Създаване на българско предприятие в Русия